ISOLERSYSTEM 

Isolersystem har filialer i Luleå . Vi arbetar och utför samtliga utföranden inom Teknisk Isolering. VVS, Ventilation, Kyl isolering, Brandskydd, Tunnplåtslageri för industri där vi har egen tillverkning i verkstaden som finns i direkta närheten av SSAB – området. Isolersystem Luleå är dotterbolag till Isolersystem Sverige AB.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Kvalitet och närhet till kund är samma sak och betyder allt för oss. Vi ska med motiverad personal alltid försöka nå förbättringar för beställare och slutkund. Vår viktigaste resurs är vår  personal som utbildats av våra fabriksleverantörer. Genom löpande fortbildning  av våra leverantörer säkerställs en hög kompetens. Leverera kreativa isoleringslösningar av högsta kvalitet så att alla åtaganden blir en referens till ytterligare uppdrag. Tiden är primär för en beställare och slutkund. För oss betyder en kort startsträcka och kvalite på utförda arbeten en nöjd beställare. 

Våra servicebilar ser till att vi snabbt finns ute på arbetsplatsen.

VISION & STRATEGI

Isolersystem  skall vara en av marknadsledande och kundens naturliga val.

Vi ska nå visionen genom:

  • Sätta kunden i centrum
  • Serviceanda och pålitlighet
  • Prioritera miljö och hälsa
  • Engagerade och flexibla
  • Leverera kvalitet

MILJÖPOLICY

Isolersystem har den grundläggande inställningen att verksamheten skall drivas med hänsyn tagen till den yttre miljön. Vårt mål är att använda arbetsmetoder, utrustning samt material som på bästa möjliga sätt förenar god ekonomi med god arbetsmiljö och omvårdnad om den yttre miljön.

Miljömål

I vår verksamhet innebär vår policy följande miljömål

  • Minimera spill så att mängden avfall minskar
  • Vi utvecklar nya, mer miljövänliga arbetsprocesser
  • Avfall bortforslas och deponeras på ett riktigt sätt
  • Endast godkänd material används

Öppen kommunikation externt och internt om hur vårt miljöansvar tillämpas.

Arbetsmiljö

Inom företaget skall alla anställda ha rätt till en sund, säker och stimulerande arbetsmiljö. En god arbetsmiljö har stor betydelse för att alla skall känna trivsel och arbetsglädje och därmed kunna nå goda resultat. Det förutsätter att ledning och anställda samverkar i arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas aktivt så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och vara en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Med god arbetsmiljö menas utformningen av enskilda arbetsplatser och personalutrymmen, anläggningar, utrustning, maskiner, verktyg samt att med arbetsmiljö menas t.ex arbetsorganisation och uppdelning av arbetsuppgifter, tillhörighet, kontaktmöjligheter, arbetsklimat mm.

VD har det övergripande ansvaret för att planera, leda och följa upp arbetsmiljön. Varje medarbetare inom företaget skall känna ett personligt ansvar för att arbetsklimatet på arbetsplatsen är positivt. Det ankommer på var och en – inte bara att följa instruktioner och rutiner – utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.